ว่าด้วยเรื่องของกฏหมาย ถึงมีใบขับขี่รถยนต์ ที่ต้องศึกษา
1 min read

ว่าด้วยเรื่องของกฏหมาย ถึงมีใบขับขี่รถยนต์ ที่ต้องศึกษา

เรียบเรียงโดย splashvip

รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้ยกเว้นแต่รถไฟ กฏหมาย พ.ร.บ. ปี พุทธศักราช 2522 กฏหมายเกี่ยวกับรถยนต์ นั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

เรื่องเกี่ยวกับคน (มนุษย์)

 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับขับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบขนาดรวมกันไม่เกิน 110 ลูกมาศเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 5. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์ แบ่งออก 10 ชนิด ดังนี้

 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว อายุ 1 ปี
 2. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล อายุ 5 ปี
 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล อายุ 5 ปี
 4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี
 5. ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ อายุ 3 ปี
 6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี  / ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอายุ 3 ปี
 7. ใบอนุญาตขับรถบดถนน อายุ 5 ปี
 8. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ อายุ 5 ปี
 9. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น อายุ 5 ปี
 10. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี อายุ 1 ปี

เรื่องของการกระทำผิด

 • ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถมีความผิด <จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ>
 • ผู้ขับรถใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>
 • ผู้ขับรถไม่พกใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถมีความผิด <ปรับไม่เกิน 1,000 บาท>
 • นำรถที่ยังไม่จดทะเบียนมาใช้ในทางมีความผิด <ปรับไม่เกิน 10,000 บาท>
 • นำรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนมาใช้ในทางมีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>
 • นำรถที่ภาษีประจำปีสิ้นอายุมาใช้ในทางมีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>
 • ใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่มิได้แสดงแผ่นป้าย และเครื่องหมายให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายมีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>
 • ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนสีของรถที่จดทะเบียนแล้ว ภายใน 7 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงมีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>
 • ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ และใช้รถนั้นมีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>
 • ผู้ใดเป็นผู้โอน และผู้รับโอนไม่แจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน มีความผิด <ปรับไม่เกิน 2,000 บาท>

 

อ้างอิงข้อมูล : th.wikipedia.org/wiki/รถยนต์